logo-muni

Enviar incidència

Benvinguts i benvingudes,
amb aquesta aplicació podeu fer arribar al sistema de gestió de l'operador de manteniment local incidències relatives a l'enllumenat públic que hagueu pogut detectar al nostre municipi. Només heu de referenciar el tipus d'element afectat i seleccionar quina avaria hi heu trobat. Feu clic al mapa o introduïu una adreça o utilitzeu el servei d'ubicació del vostre dispositiu per definir la seva ubicació, i adjunteu una fotografia i comentaris de manera opcional. Per últim, accepteu la política de privacitat i faciliteu-nos el vostre email per tal de poder-vos notificar els canvis que es produeixin en la gestió de la incidència. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

1. Dades

Els elements de l'enllumenat (fanals i quadres de llum) poden estar etiquetats amb un codi. Si el coneix introdueixi'l aquí.

(*) Camps obligatoris.

2. Localització

3. Contacte

Els presents termes i condicions d’us i Política de Privacitat, es regulen per la Directiva-UE-2009/136, de 25 de novembre que modifica la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic de l’Aplicació web www.geolight.es, del què és administrador i titular THIGIS SERVEIS AMBIENTALS, SL, amb NIF: B65655144, Registre Mercantil de: BARCELONA, Tom: 42813, Foli: 149, Secció 8, Full: B 413817. Inscripció 3, amb Domicili a: carrer Bassols, 22, Baixos 2na, Codi Postal: 08026, Localitat: BARCELONA, Província de BARCELONA.

1. Informació de l’Aplicació:

www.geolight.es és una aplicació de gestió de l’enllumenat públic utilitzada per l’operador de manteniment actual. En aquest apartat els veïns i veïnes de la població poden accedir a l’aplicació per aportar informació relacionada amb incidències de l’enllumenament local, proporcionant també un email com a dada de contacte a partir del qual podrà rebre resposta de les aportacions realitzades.

2. Consentiment de l’interessat:

Dades a tractar: Personals i de contacte.

Finalitat: Per la millora del servei de manteniment de l’enllumenament local.

L’interessat cedeix les seves dades de contacte per la finalitat establerta en aplicació del RGPD-UE- 2016/679, per els articles 5, 6, 7 i 13, l’LOPDGDD-3/2018, Títol II, se l’informa que el Responsable del Tractament de les seves dades és: THIGIS SERVEIS AMBIENTALS, SL, que tracta la informació, les dades personals i de contacte que ens faciliten les persones de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb finalitats determinades, explícites i legítimes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. Sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present RGPD-UE-2016/679, a fi de protegir els drets i llibertats de l’interessat (limitació del termini de conservació), les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit. L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control. Només se cediran les dades de l’interessat per obligació legal

Consentiment del menor: Segons l’article 6.f, i 8.1, del RGPD-UE-2016/679, i per la LOPD-3/2018, de garanties dels drets digitals, en l’article 84 (protecció dels menor a internet), exposen que quan l’interessat sigui un menor de 16 anys, no podrà prestar el seu consentiment per un comerç online que reculli les seves dades personals, aquest tractament només es considerarà lícit si el consentiment l’autoritza els titulars de la pàtria potestat sobre el menor, sols es considerarà lícit quan el menor tingui com a mínim 16 anys, moment en què sí seria lícit el seu consentiment.

3. Disponibilitat de la Aplicació:

L’administrador de la Aplicació www.geolight.es farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions relacionades amb aquest apartat participatiu de l’aplicació de gestió (no del manteniment de l’enllumenat públic, del qual no n’és responsable).

4. Seguretat Web Aplicació:

L’administrador del Aplicació www.geolight.es compta amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de forma que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits a 256 bits, que garanteixen que només sigui intel·ligible i comprensible pel dispositiu de l’USUARI i el de l’Aplicació. Així, en utilitzar el protocol SSL, “Secure Socket Layer”, el predecessor del protocol TLS, “Transport Layer Security”, es tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, com internet, i garanteix que la informació tramesa per aquesta xarxa no pugui ser interceptada ni modificada per elements no autoritzats, garantint que només els emissors i els receptors legítims siguin els que tinguin accés a la comunicació de manera íntegra, de la qual se’n garanteix:

4.1. Que l’USUARI està accedint a l’Aplicació comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

4.2. Que entre l’USUARI i el centre servidor de l’administrador de la Aplicació, les dades introduïdes al formulari de recollida de la informació es transmeten xifrades, evitant-ne la seva possible lectura o manipulació per part de tercers.

5. Accés i estància a l’Aplicació:

Els USUARIS són íntegrament responsables de la seva conducta en accedir a la informació de l’Aplicació. Com a conseqüència d’això, els USUARIS són els únics responsables davant l’administrador de la Aplicació i tercers de:

5.1. Les conseqüències que se’n puguin derivar d’un ús amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document de qualsevol contingut de l’Aplicació.

5.2. Així com de les conseqüències que se’n puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que pugui danyar, inutilitzar o deteriorar l’Aplicació o impedir-ne el normal ús per part d’altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts de l’Aplicació, quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne el seu accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a l’Aplicació a USUARIS que facin un mal ús dels continguts i/o que incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L’administrador de la Aplicació informa que no garanteix que el contingut o software al que els USUARIS accedeixin a través de l’Aplicació no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o que causi algun altre tipus de dany.

6. Modificació dels termes i condicions d’us de l’Aplicació:

L’administrador de la Aplicació es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració de l’Aplicació, així com dels presents termes i condicions d’ús. És per aquest motiu que l’administrador de la Aplicació recomana a l’USUARI llegir atentament les condicions i termes d’ús cada vegada que accedeixi a l’Aplicació.

Els USUARIS sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, i lliurement accessible per quantes consultes desitgin realitzar.

7. La nostra responsabilitat de l’Aplicació:

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

7.1. De l’ús que els USUARIS en puguin fer de l’Aplicació, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

7.2. Dels eventuals danys i perjudicis als USUARIS causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca i localització dels continguts i/o accés a l’Aplicació, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que disposi l’Aplicació.

L’administrador de la Aplicació no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

a.- Errors o endarreriments en l’accés a l’Aplicació per part de l’USUARI en el moment d’introduir les seves dades per accedir al formulari de registre, la lentitud o impossibilitat o anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet.

b.- Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web siguin constantment operatius.

En tot cas, l’administrador de la Aplicació es compromet a resoldre els problemes que puguin sorgir i a oferir-li tot el suport necessari a l’USUARI per trobar una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

8. Propietat intel·lectual i industrial:

L’administrador de la Aplicació té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta Aplicació i en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen l’Aplicació. L’administrador de l’Aplicació informa que no concedeix cap llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

S’adverteix als USUARIS que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial Decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.

Sense perjudici de l’anterior, el contingut de l’Aplicació també té la consideració de programa informàtic, per tant, li és també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

9. Llei aplicable i arbitratge:

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de BARCELONA, ciutat origen de l’entitat THIGIS SERVEIS AMBIENTALS, SL, propietària de l’Aplicació, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

9.1. Resolució de conflictes:

Per la Llei 7/2017, al seu Article 40.5, pel qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, i el Reglament-UE-524/2013, del Parlament Europeu i del Consell, al seu Article 5.1, on consta allò relatiu a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia: (clica aquí).

10. Exercici de drets:

THIGIS SERVEIS AMBIENTALS, SL, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat. Aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció, a l’adreça de l’administrador de l’Aplicació o al seu Correu electrònic: info@thigis.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la identitat de l’usuari.

REDACCIÓ DE LES CLÀUSULES: 12/04/2023.

Descarregar les Condicions d'Ús i la Política de privacitat