GeoLight App


L’àmbit d’incidències de GeoLight s’alimenta de les dades que subministra una App per a dispositius mòbils i tauletes. Igual que la resta de components del sistema aquesta aplicació es presenta en dues versions:

  • Oberta: permet a qualsevol usuari generar incidències georeferenciades que entren a la base de dades de GeoLight.
  • Corporativa: aplicació amb sistema de log-in que permet als operaris generar incidències georeferenciades i relatives a un element de l’inventari. També permet rebre les ordres de treball que assigna un administrador des de GeoLight Web i generar tota la informació necessària per validar els comunicats.

Comunicar una incidència


1. Pàgina de log-in: els operaris s'identifiquen contra una única App, accedint a la seva pròpia sessió de treball.
2. Pàgina principal: accés a les tres activitats principals de l’aplicació (comunicar incidència, ordre de treball i visor de les incidències assignades).
3. Mobiliari afectat (comunicar incidència): selecció del tipus d’element afectat.
4. Tipus d’incidència (comunicar incidència): selecció de la incidència pròpiament dita.
5. Localització (comunicar incidència): en aquesta activitat l’operari té tres opcions:
  • Clic al botó següent: es recuperen les coordenades del GPS del dispositiu i l’adreça associada segons els serveis de geocodificació de Google Maps. La incidència no es vincula a cap element de l’inventari.
  • Introducció codi: un espai habilitat a la part superior del mapa permet introduir manualment el codi de qualsevol element. En el cas de que el aquest codi sigui vàlid es recupera la posició i adreça de l’element en qüestió segons consta en l’inventari, independentment de la localització de l’usuari en el moment de generar la incidència.
  • Inventari: mitjançant una funció basada en la ubicació de l’usuari, es recuperen tots els elements inventariats en un radi de 60 metres. Fent clic al marcador es pot accedit als principals atributs dels elements, i clicant en la pròpia finestra emergent es recupera l’identificador per associar-lo a la incidència.
6. Dades (comunicar incidència): espai per incloure i/o editar dades addicionals (adreça, observacions, prioritat, fotografia, etcètera). Opcionalment permet als operaris auto assignar-se la tasca per poder generar el comunicat posteriorment.
7. Confirmació de dades (comunicar incidència): fitxa resum de les dades relatives a la generació de la incidència.
8. Les meves incidències (Ordre de treball): llistat de les incidències assignades a l’operari, amb gradació de colors en funció de la prioritat de les mateixes.
9. Incidència (Ordre de treball): formulari de comunicat. En aquesta activitat es recuperen tots els formulari que estiguin associats a la resolució dels diferents tipus d’incidència contemplats al sistema, el contingut dels quals es gestiona des de GeoLight Web.
10. Històric (Ordre de treball): fitxa accessible des de l’activitat anterior, on es mostren totes les actuacions que s’han realitzat sobre aquell element en concret.
11. Visor: aplicació cartogràfica que mostra la disposició de les incidències assignades a l’ordre de treball, simbolitzades també segons la seva prioritat.
12. Menú lateral: espai d’enllaç a totes les activitats de l’App i de personalització de noves funcions (telèfon de contacte, links, emails, etcètera)