GeoLight Web


GeoLight Web és una aplicació web que permet interactuar amb la base de dades del sistema mitjançant diferents mòduls temàtics. L’estructura mateixa de la web divideix els àmbits d’informació en quatre compartiments on s’ubiquen les eines necessàries per dur-hi a terme funcions específiques.

S’hi accedeix mitjançant un sistema de log-in, podent-se establir diferent nivells d’explotació en funció del perfil d’usuari que es registra. Així doncs, dins una única aplicació s’habiliten espais de consulta i visualització de la informació, accessibles per als usuaris externs al manteniment de la infraestructura, que conviuen amb entorns d’administració de tasques, edició de dades, etcètera, pensats per optimitzar tots els processos dels operadors.

Esquema Geolight Web

Tots els processos que tenen relació amb el flux d’incidències de l’enllumenat es contemplen en aquest component del sistema. Conté:

 • Gestor: aplicació web per assignar i administrar ordes de treball, visualitzar-les cartogràficament i modificar-ne els atributs.
 • Nova incidència: mòdul per comunicar incidències i inserir-les a la base de dades de l’operador fent referència a un element concret
 • Visor: visor cartogràfic que mostra la distribució de les incidències sobre el terreny i els seus atributs.

Com és una incidència?

Les incidències, generades des de l’App o des de la funció “Nova incidència”, entren al Gestor amb certa informació relativa a la seva detecció: emissor, ubicació, prioritat, identificador de l’element afectat, etcètera. L’administrador pot editar aquests i d’altres atributs i generar una ordre de treball, que rebrà l’operari assignat a la seva sessió particular de l’App.

Gestor

Un cop el tècnic ha realitzat les operacions pertinents, les comunica des de la pròpia App al Gestor, on l’administrador en valida el contingut i genera un comunicat de treball amb totes les dades que es deriven dels diferents estadis pels quals ha passat la incidència. Tot aquest procés es realitza des d’un únic entorn, simplificant al màxim el nombre de processos que hi tenen lloc.

Tota la infraestructura associada a l’enllumenat s’emmagatzema de manera relacional a la base de dades del sistema, recopilant no només els atributs de cadascun dels elements sinó també la seva posició i geometria.

Mitjançant dos entorns d’explotació vinculats es possible accedir a tota aquesta informació, atributiva i distributiva, d’una manera senzilla i summament gràfica.

Visor

Aplicació cartogràfica amb l’inventari simbolitzat i georeferenciat, accés directe als atributs de les entitats i al registre històric de les seves incidències. Combinant un mecanisme de control de capes amb el funcionament de filtres jeràrquics, aquesta aplicació mostra la disposició dels components de l’enllumenat (quadres de comandament, línies de distribució, punts de llum, semàfors, etcètera) de forma intuïtiva i amb múltiples opcions de visualització.

Catàleg

Fitxes individualitzades amb informació alfanumèrica, fotografies i localització de cadascun dels ítems, combinades amb funcions d’edició de la base de dades. Aquest aplicatiu està dissenyat per agilitzar i establir un protocol en el manteniment de l’inventari, ja que garanteix la integritat dels valors emmagatzemats al repositori mitjançant el control del tipus d’atribut que es desa en cada camp (numèric, text, data, etcètera).

Un altre àmbit d’informació relacionat amb l’enllumenat que treballa GeoLight fa referència a les corbes de càrrega generades a partir de les dades de consum elèctric dels quadres de comandament. Al mòdul de consums es recullen i presenten les lectures que s’efectuen a cada node i que s’envien a la base de dades a temps real.

Per visualitzar gràficament totes les variables associades al consum de la infraestructura i les anomalies elèctriques inherents al seu funcionament GeoLight implementa eines de consulta i anàlisi d’aquest conjunt, eficaces a l’hora de detectar fonts d’estalvi potencial o identificar deficiències dins aquest àmbit.

Corbes de càrrega

Aplicació que permet filtrar entre diferents variables i paràmetres de selecció.

 • Variables:
  • Potència
  • Intensitat
  • Energia
  • Reactiu hora inductiva
  • Reactiu hora capacitiva
 • Paràmetres
  • Període temporal
  • Agregació de quadres, per zona o aleatòria
  • Comparativa amb períodes anteriors
  • Tipus de gràfic

Informes

Genera informes a partir d’una consulta concreta de la qual se’n desen els criteris de selecció. Aquests informes passen a estar disponibles en un registre per a la seva consulta, modificació o exportació a d’altres formats.

Alarmes i Històric d'alarmes

Alhora, dispara alarmes i desencadena accions -enviament de mails, etcètera- quan els valors de factor de potència superen límits predefinits.

Per tal d’aprofundir en l’explotació de tot el fons documental suportat pel sistema, GeoLight Web incorpora un seguit d’eines enfocades a la consulta, anàlisi i gestió de la informació, així com utilitats addicionals per optimitzar el servei a les aplicacions client.

El mòdul d’administració permet administrar els comunicats, les rondes, la facturació i els preventius, controlar el contingut de tots els formularis i generar un espai d’interacció entre els diferents actors involucrats en el bon funcionament de l’enllumenat gràcies a diferents components:

Característiques

 • Incidències:
  • Històric i comunicats: aplicació de consulta i descàrrega dels comunicats gestionats des del sistema.
  • Estadístiques: mòdul gràfic de consulta de la base de dades, tant de l’inventari com de l’àmbit de les incidències
 • Edició de formularis: aplicació d’edició de tots els formularis que nodreixen el binomi App-Web. Aquest component permet tenir autonomia i control dels continguts alfanumèrics del sistema respecte l’empresa desenvolupadora, de manera que els usuaris poden adaptar a la realitat del municipi o unitat territorial la casuística del seu propi enllumenat.
 • Rondes: administració de les rondes i les incidències associades generades des de l'App mòbil. Permet filtrar, consultar i editar toda la informació emmagatzemada associada a les rondes.
 • Facturació: aplicatiu que permet quantificar tot el cost dels materials i/o serveis derivats de l'activitat per mantenir correctament l'enlullemant públic. En aquest aplicatiu es pot visualitzar tot el cost associat a les incidències previament filtrades.
 • Preventius:
 • Centre de recursos: ubicació per allotjar continguts descarregables. S’idea aquets compartiment com un espai on poder penjar arxius de tot tipus de manera que siguin accessibles per als usuaris del sistema. Manuals i videotutorials, actualitzacions de l’App, recursos web o documents cartogràfics son només alguns exemples del tipus de materials als quals va destinat aquest entorn.